Optagelse

Optag på Atheneskolen

Atheneskolen er en profilskole for børn med høj begavelse. Vi tilbyder specialiseret undervisning med udgangspunktet, at børnene skal kunne indgå i et normalt skoletilbud i en normalnormeret klasse på 22 elever med én lærer.

Atheneskolen optager kun børn med dokumenteret høj begavelse (HIK 130 eller over). Dokumentationen sker med en WISC-V test og psykologens sammenfatning af denne. Testen kan gennemføres hos en selvvalgt autoriseret børnepsykolog, evt. via jeres kommunes PPR. Før barnet fylder 6 år benyttes WPPSI-IV. Ønskes anbefalinger til private børnepsykologer, kan skolens kontor kontaktes på venteliste@atheneskolen.dk.

Optagelse på Atheneskolen sker løbende det meste af skoleåret. Vi optager, når barnet har været indkaldt til en besøgsdag og et efterfølgende introforløb. Vores beslutning om optagelse sker ud fra en samlet vurdering af jeres barns sociale og faglige trivsel på skolen. Dette er uddybet under ”Optagelsesforløb” på denne side.

Barnet kan opskrives på vores venteliste uden forudgående WISC-V test. Barnet vil blive registreret som passiv, da det kun er muligt at få tilbudt en evt. ledig plads, hvis vi har modtaget WISC-V test og psykologens sammenfatning. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor vi registrerer betalingen af opskrivningsgebyret på 1.500 kr. 

Anciennitetsdatoen er den samme uanset, om barnet opskrives til aktiv eller passiv venteliste.

Opskrivning til venteliste er via linket https://www.ventelisten.net/159040.

Optagelsesforløb

Forud for optagelse vurderes det enkelte barns optagelsesmuligheder via den foreliggende WISC-V test og psykologens sammenfatning. Dokumenterne kan sendes til venteliste@atheneskolen.dk eller vedhæftes opskrivningen. Skønnes barnet at være i skolens målgruppe, samt et match for klassen, inviteres barnet til en besøgsdag på skolen. Dette er til gensidig forventningsafstemning for at se, om Atheneskolen kunne være det rigtige tilbud til barnet.

Er skole og hjem enige i at fortsætte optagelsesforløbet, inviteres barnet til et prøveforløb, som igen er en gensidig vurdering af, om barnet ville kunne trives på Atheneskolen og i klassen. I løbet af prøveforløbet, vurderer lærerteamet, om barnet synes at kunne trives på Atheneskolen, samt bidrage positivt til klassefællesskabet. Vurderingen sker bl.a. på baggrund af vores værdier; trivsel, faglighed, accept og fællesskab. Pris for 14 dages prøveforløb er 1.500 kr.

Vi ser på følgende parametre i vurderingen fra skolens side:

 • Trives eleven med de andre elever?
 • Trives eleven med de ekstra udfordringer, vi tilbyder?
 • Er eleven skoleparat og har lyst til at lære?
 • Har eleven behov for vores faglige udfordringer?
 • Trives eleven med den anderledes skoleform?
 • Bidrager eleven positivt til klassefællesskabet?
 • Har barnet brug for mere end stimulering af begavelsen?
 • Kønsbalancen i klassen.
 • Baggrund og forløb ved involvering af PPR. Kontakt til PPR er ikke per se et udelukkelseskriterie. Er der anledning til at tro, at der er andre faktorer i spil end den høje begavelse, indgår dette i den samlede vurdering, da Atheneskolen ikke er en specialskole og eleven skal kunne trives med de rammer.

Hvad kigger vi ikke på:   

 • Elevens aktuelle faglige niveau
 • Elevens karakterer

Efter en uges prøveforløb giver klasselæreren som udgangspunkt en midtvejsevaluering.
Er der usikkerheder, som skal rammes ind i forhold til ovenstående punkter, vil klasselæreren drøfte dette med forældrene, så både skole og hjem har et særligt fokus på de udvalgte områder den sidste uge af prøveforløbet.

Før endt prøveforløb vil optagelse blive tilbudt i direkte forlængelse heraf, hvis vi mener, at det er et match. Det er en forudsætning for optag, at skolen må videregive kontaktoplysninger til disse forældre med henblik på samarbejdet.

Ved optagelse betaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen.

Vi bestræber os på, at optagelsesprocessen er transparent og ordentlig. Vi ved og anerkender den svære situation, man kan stå i som forældre. Processen er vigtig for at skabe de bedste rammer for jeres barn, samt de nuværende Athenebørn. Klassens trivsel vil i tvivlstilfælde vægtes højere, da skolen har ansvar for de eksisterende elever.
Vores erfaring er, at hverken klassen eller eleven selv har glæde af det, Atheneskolen kan tilbyde, hvis eleven har behov, der i væsentlig grad adskiller sig fra målgruppens behov.


Børn som skal starte i begynderklassen (0.klasse) i august måned, tilbydes førskoleforløb fra første mandag i juni. De første 14 dage vil være et prøveforløb og de sidste 14 dage inden ferien vil være før-skole. For prøveforløbet betales 1.500 kr., og for før-skoleforløbet betales 1.500 kr.


Hvis eleven optages efter prøveforløbet, betales et optagelsesgebyr på 500 kr.

Venteliste

Opskrivning til venteliste er via linket https://www.ventelisten.net/159040.
Barnet kan opskrives på vores venteliste uden forudgående WISC-V test. Barnet vil i så fald blive registreret som passiv, da det kun er muligt at få tilbudt en evt. ledig plads, hvis vi har modtaget WISC-V test og psykologens sammenfatning. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor vi registrerer betalingen af opskrivningsgebyret på 1.500 kr. Anciennitetsdatoen er den samme uanset, om barnet opskrives til aktiv eller passiv venteliste.