Ordensregler

Generelle ordensregler

 • På Atheneskolen omgås vi hinanden med gensidig respekt – både i undervisningen og i frikvartererne
 • Alle taler pænt
 • Alle tager pænt imod nye elever, lærere og vikarer
 • Vi tolererer ikke voldelig udadreagerende adfærd – det medfører hjemsendelse og vi vil helst have eleverne på skolen.
 • Vi passer på hinanden, ting der kan opfattes som farlige for andre, må ikke anvendes på skolens område
 • Vi mobber ikke!! – heller ikke elektronisk
 • Mobiltelefoner bruger vi ikke uden faglig grund.  Elever i indskolingen skal aftale med en lærer at læreren ringer hjem, hvis det er nødvendigt.
 • I timerne er computeren et arbejdsredskab og underviseren bestemmer anvendelsen.
 • Bøger skal være indbundet og forsynet med navn på bogomslaget – for bøger er dyre.
 • Klasseværelserne ryddes op efter de almindelige dukseregler
 • Vi skal passe på skolens inventar, bøger og arbejdsredskaber. Ligesom henkastning af affald, tilsvining af fællesområder, herunder vandspild, er forbudt. 
  Ved skader kan man kan blive pålagt rengøring, udbedring af skader eller erstatningskrav
 • Elever skal opholde sig på skolens område i skoletiden. Elever i 7.-9. klasse må forlade skolens område og hvis hjemmet har givet tilladelse hertil. Elever må gerne blive i Athenesalen efter skole – dog kan personale bed dem gå hjem på et givent tidspunkt.
 • Elever og lærere er undervisningsparate ved timens start
 • Spisning foregår i pauserne, med mindre særlig tilladelse gives af læreren
 • Toiletbesøg foretages i pauserne
 • Skolen kan frabede sig beklædning m.m., som lærerne og ledelsen er enige om, kan virke stødende, provokerende eller upassende
 • Rygning er ikke tilladt på skolens område eller i skolens regi f.eks. på ture, ekskursioner eller lejrskoler
 • Indtagelse af alkohol på skolens område eller i skolens regi er ikke tilladt med mindre, der er givet dispensation fra skolelederen