Kontaktforældre

Kontaktforældrenes rolle er at understøtte et godt og effektivt samarbejde mellem klasselæreren og forældrene i klassen ved at fungere som klasselærerens forlængede arm i det omfang, der er behov herfor. Kontaktforældrene understøtter således klasselærerens ledelse af klassen, når klasselæreren efterspørger det.

Opgaver for kontaktforældrene kan fx være at følge op på, at klassearrangementer eller andre trivselsaktiviteter gennemføres, at legegrupper koordineres, at der sker indbetalinger til klassekassen, opsamle feedback eller på anden vis medvirke til at binde klassens forældre og klasselæreren sammen.

Forældrene er velkomne til at kontakte kontaktforældrene med henblik på at få eller give information, hvis de vurderer, at det giver mening.

På forældremødet i starten af skoleåret vælger hver klasse to kontaktforældre for ét år ad gangen.

Forældreråd

Kontaktforældrene deltager i forældrerådet, som udover kontaktforældrene består af en repræsentant fra bestyrelsen og en repræsentant fra skoleledelsen.

Forældrerådet understøtter et godt og effektivt samarbejde mellem skoleledelsen og skolens forældre. Dette sker ved at fungere som koordinerende bindeled i forbindelse med skolens arrangementer og ved at dele erfaringer om forældresamarbejdet på tværs af klasserne. Endelig formidler forældrerådet gode idéer til aktiviteter eller tiltag på skolen bredt fra forældrekredsen. Forud for forældrerådsmøderne indhenter kontaktforældrene input fra klassens øvrige forældre.

I regi af forældrerådet kan kontaktforældrene tage initiativ til arrangementer uden skolens medvirken. Arrangementerne skal være i overensstemmelse med skolens værdier og godkendes af skoleledelsen.

Skoleledelsen indkalder til forældrerådsmøde, som afholdes ultimo oktober og ultimo maj, hvor skolens årshjul og arrangementer gennemgås og koordineres. På disse møder kan der efter behov aftales arbejdsmøder, hvor hele eller dele af forældrerådet mødes.

På alle møder tages beslutningsreferat.


Retningslinje udarbejdet af bestyrelsen 2021.