Årsplan for Dansk i 4. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Elevernes danskfaglige forudsætninger i 3.kl. spænder vidt. Dette imødekommes gennem differentieret undervisning/opgaveløsning (f.eks.læses en tekst in plenum, mens det videre arbejde med teksten foregår på differentierede niveauer). Undervisningsdifferentiering er således i høj grad en naturlig del af tilrettelæggelsen af undervisningen som, under iagttagelse af ”fælles mål”, veksler mellem fælles klasseundervisning og individuel undervisning og opgaveløsning.

Årets emner

Vi arbejder med læsning gennem fælles oplæsning i klassen, oplæsning i makkerpar – og ved at eleverne læser bøger individuelt i forskellige genrer. Der er så stor forskel på elevernes ordforråd og læsekompetencer at disse bedst udvikles ved at tage udgangspunkt i den enkeltes elevs aktuelle niveau. Vi vil også arbejde med læseforståelsesstrategier - så de vælger den mest hensigtsmæssige, alt efter hvad de læser og hvilket formål læsningen har. Et afgørende formål med læseundervisningen er at stimulere og motivere eleverne til at læse på egen hånd – og at hjælpe dem til at få øje på kvaliteterne ved de genrer de ikke selv har givet sig i kast med. Vi vil læse en bred vifte af både mono – og multimodale tekster, ligesom de selv skal udarbejde eksempler på disse i forskellige sammenhænge. Litteraturarbejdet tager udgangspunkt i udvalgte tekster fra Fandango 3.kl., men vi supplerer med anden litteratur. Vi vil arbejde med tekstanalyse/billedanalyse på differentierede niveauer, både in plenum, i grupper og individuelt. Eleverne vil lære at forholde sig kildekritisk når de foretager informationssøgning på nettet, i bøger mv. Vi vil også beskæftige os med forskellige kommunikationsformer; hvordan de adskiller sig som informationsmidler, hvornår man skal vælge det ene frem for det andet - og hvordan vi alle bruger nonverbal kommunikation hele tiden. Stavning og grammatik vil vi træne vi på mange måder og niveauer. Målet er at gøre dem fortrolige med at bruge det skrevne ord som middel til at udtrykke følelser, tanker og idéer. Efterhånden stilles der større krav til retskrivning og tegnsætning for den enkelte elev - så kravene vil være meget individuelle. Generelt har eleverne svært ved at automatisere håndskriften og er her ofte bagud i forhold til deres høje kognitive niveau. Eleverne er på meget forskellige niveauer, også hvad angår håndskrift, så vi vægter at de udvikler deres håndskrift hver især - og accepterer at det tager længere ting for nogle at lære sammenbundet skrift, mens andre allerede behersker skråskrift.

Arbejdsmetoder og -former

Skriftlige opgaver fremlægges som udgangspunkt for klassen. Dette styrker elevernes motivation og selvtillid - og træner dem i at benytte kropssprog, stemme og mimik som udtryksmidler. (Opgaver fremlægges kun i forståelse med eleven; det er naturligvis vigtigt de føler sig trygge og at der tages fornødne individuelle hensyn). Vi veksler mellem at lægge mest vægt på den kreative skriveproces og det skrivetekniske/grammatiske. Der veksles også mellem at skrive i hånden og på computer/tablet. Eleverne skal fremlægge deres arbejde for klassen på forskellig vis, bl.a. i form af dramatisering og powerpoints. Derudover kommer børnene med idéer til undervisningsforløb/emner og får i en vis udstrækning medbestemmelse.

Andet

Årsplanen er på ingen måde udtømmende - og ret til ændringer forbeholdes!