Årsplan for Matematik i Delfiner

Overordnede mål for undervisningen

Formålet med undervisningen er blandt andet at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold, og at de gennem undren, eksperimenteren og studier kontinuerligt udvikler og udvider deres matematiske forståelse i både tid og rum. Det er af afgørende betydning at eleverne selv erfarer at matematik ikke er afgrænset til, groft sagt, de fire regningsarter og undervisningen i matematiktimerne, men at verden er fuld af matematik - og dermed skabe en positiv forventning om at det fra nu af kun kan blive endnu mere spændende! ”Fælles mål” iagttages og opfyldes - som regel på højere niveau end krævet.

Årets emner

Vi arbejder med addition, subtraktion og multiplikation - med vægt på at eleverne opnår sikkerhed i enernes, tiernes, hundredernes og tusindernes position. Eleverne skal gennem udregning og opstilling af egne logaritmer opnå større forståelse for metode og baggrund - f.eks. ved at forklare, beskrive og illustrere på hvor mange måder man kan udregne a*b og hvilke metoder der er mest hensigtsmæssige i hvilke situationer og hvorfor. Arbejdet med geometriske emner tager udgangspunkt i og videreudvikler de forkundskaber som den enkelte elev har - f.eks. at bygge rumlige figurer, tegne og farve mønstre, lægge puslespil og sortere efter form, farve, størrelse osv. Vi arbejder med geometriske figurer fra dagligdagen. Mønstre og symmetri undersøges og forklares, og eleverne lærer at skelne mellem de almindeligste geometriske figurer og lærer med udgangspunkt i disse bl.a. om begreber som omkreds, areal og rumfang. I arbejdet med spil skal undervisningen give eleverne mulighed for efterhånden at eksperimentere med egne spilleregler på baggrund af intuitive overvejelser om tilfældighed og chance. Vi vil i den forbindelse tale om i hvilke spil det kan være tilfældigt hvem der vinder og hvilke spil der i højere grad styres af spillernes evner og mindre af tilfældighed. Desuden vil måling samt årets gang, månederne og begreber om tid indgå i undervisningen. Vi vil tale om hvad vi egentlig skal bruge matematik til, hvordan verden ville se ud uden og hvorfor det er vigtigt at kunne 9-tabellen når man har både lommeregner og computer. Vi leger matematiklege som matematikstikbold, skattejagt. Kryds og bolle med levende brikker med meget mere.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen tilrettelægges så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen veksler mellem at eleverne arbejder selvstændigt i deres bøger, kreative projekter hvor der skal klippe/klistres, spil, tavleundervisning for en enkelt elev, en lille gruppe eller hele klassen, gruppe-og individuelle opgaver hvor nylært stof skal afprøves i praksis og opgaver der udfordrer og udvikler den enkelte elev. Undervisningen vil i noget af tiden give eleverne mulighed for at vælge mellem flere forskellige aktiviteter - så de oplever at få indflydelse på egen læring. Gruppearbejde forbereder eleverne til fremtidige projektopgaver og vil indgå i undervisningen i forbindelse med spil og andre opgaver der anskueliggør vigtigheden af at kunne samarbejde.

Bøger, materialer m.m.

Undervisningen tager udgangspunktet i lærebøgerne ”Sjov med matematik” fra Forlaget Vektor, undervisningsmaterialer jeg selv producerer samt spil og materialer som gennem leg og udforskning øger elevernes bevidsthed om matematikken i hverdagen - så eleverne oplever hvordan de naturligt har forudsætninger for at arbejde med matematik og genkende den i deres daglige gøremål.

Andet

Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes.