Årsplan for Nat/Tek i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende Kend lokalområdet samt færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuldt måde kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi i forbindelse hermed Formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper Ordne og vurdere data konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, og faglig læsning. Formidle resultater af egne og andres data på flere forskellige måder Formidle fagligt stof, modeller og teorier med relevant fagsprog Forholde sig kritisk til informationer på nettet

Årets emner

Geometri i naturen: geometriske figurer, overfladeareal, areal rumfang, dataopsamling, validering færdes i naturen Fremstilling af papir

Arbejdsmetoder og -former

Forum, individuelt og gruppearbejde