Årsplan for Matematik i 5. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Faget følger fælles mål for matematik. Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal, hele tal og rationelle tal. Eleven kan anvende geometriske begreber, måle samt beregne areal, overfladeareal og rumfang. Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelse.

Årets emner

Koordinatsystem, brøker, geometriske figurer, algebra, statistik og sandsynlighed

Arbejdsmetoder og -former

Forum, gruppearbejde og individuelt