Årsplan for Geografi i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere. Eleverne skal tilegne sig forståelse af fremmede kulturer og opnå erkendelse af natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Årets emner

Vi tager en blid opstart med noget generel interesse vækning for naturfaget, hvor der vil undervises i farlige dyr og mærkelige dyr. Derefter vil der overgås til Bad Science - hvordan svindel og fup kan forklædes som videnskab. Derfra vil der være følgende emner: Biotoper - Græsstepper Vand - Nedbør - Vandets kredsløb - Vand som byggesten Naturkatastrofer - Vulkaner og Jordskælv - Storme og Orkaner - Tsunamier og Tørke

Arbejdsmetoder og -former

Størstedelen af arbejdet vil foregå digitalt, og det er meget vigtigt at eleverne medbringer opladte computere. Såvidt det er muligt vil undervisningen foregå i naturfagslokalet, eller udendørs med praktiske øvelser. Realistisk set vil det meste dog foregå indendørs. Hvis muligt vil spil og simuleringer også inddrages.

Fællesfaglige forløb

Som forberedelse til den obligatoriske Fælles Tværfaglige Naturfagsprøve, vil vi gennemgå to tværfaglige emner i Biologi, Geografi og Fysik/Kemi. Det drejer sig om: "Det livgivende vand" og "Naturkatastrofer"