Årsplan for Biologi i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorieog feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Årets emner

Vi tager en blid opstart med noget generel interesse vækning for naturfaget, hvor der vil undervises i farlige dyr og mærkelige dyr. Derefter vil der overgås til Bad Science - hvordan svindel og fup kan forklædes som videnskab. Derfra vil der være følgende emner: Biotoper - Græsstepper Vand - Nedbør - Vandets kredsløb - Vand som byggesten Naturkatastrofer - Vulkaner og Jordskælv - Storme og Orkaner - Tsunamier og Tørke

Arbejdsmetoder og -former

Størstedelen af arbejdet vil foregå digitalt, og det er meget vigtigt at eleverne medbringer opladte computere. Såvidt det er muligt vil undervisningen foregå i naturfagslokalet, eller udendørs med praktiske øvelser. Realistisk set vil det meste dog foregå indendørs. Hvis muligt vil spil og simuleringer også inddrages.

Fællesfaglige forløb

Som forberedelse til den obligatoriske Fælles Tværfaglige Naturfagsprøve, vil vi gennemgå to tværfaglige emner i Biologi, Geografi og Fysik/Kemi. Det drejer sig om: "Det livgivende vand" og "Naturkatastrofer"