Årsplan for Historie i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål, men mere specifikt er formålet at bibringe eleverne en generel, kronologisk og overordnet viden om Danmarks historie indtil Margrete den 1.

Årets emner

Vikingetiden, dens folk, bygninger, både, plyndringstogter osv. Vikingetidens konger i Danmark, England og Norge Den tidlige middelalder: Knud Lavard, Blodgildet i Roskilde, Absalon, Valdemarstiden, Niels Ebbesen. Valdemar Atterdag og Margrete den 1.

Arbejdsmetoder og -former

Der vil muligvis være enkelte projektarbejder, hvor eleverne selv byder ind med en fremlæggelse om noget, der særligt interesserer dem. Oplæsning om de forskellige emner suppleret af fortælling fra min side - og ofte yderligere suppleret af elevernes egen viden. Derudover gengivelse fra eleverne af de lærte stof som repetition ud fra stikordsnotater, der tages til hver time - de gives på tavlen, så man skal ikke selv kunne tage notater. Det tilstræbes, at relatere til nutiden med henblik på, at eleverne får en fornemmelse af tidsbilleder, normer og moral i de forskellige perioder. Man må tegne små tegninger i sit hæfte, som forestiller noget af det, vi taler om.

Bøger, materialer m.m.

Uddrag af bogen Historie 4 om Vikingetiden Nic. M. Helms Danmarkshistorie for skole og hjem - den findes kun i ét eksemplar, og den bruges til oplæsning. Avisartikler Tv-udsendelser Dokumentarfilm Folkeviser

Andet

Ret til ændringer forbeholdes TWM