Årsplan for Historie i 7. Alfa

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål, men mere specifikt er målet at bibringe eleverne en generel, kronologisk og overordnet viden om Danmarks historie indtil Reformationen i 1536 - måske når vi længere.

Årets emner

På grund af Corona-pausen sidste år er vi lidt bagud, men når alligevel det, vi skal. Harald Blåtand og hans borgbyggeri samt kristendommens indførelse i Danmark Resten af vikingetidens konger Tidlig middelalder - Knud Lavard, Blodgildet i Roskilde, Absalon, Valdemarstiden, Niels Ebbesen. Valdemar Atterdag, Margrete den 1., Erik af Pommern, Christian 1., Kong Hans, Christian den 2., Det stockholmske blodbad, Reformationen og Grevens Fejde. Der er lejlighedsvise udblik til det, der foregår samtidig i udlandet.

Arbejdsmetoder og -former

Der vil muligvis være enkelte projektarbejder, hvor eleverne selv byder ind med en fremlæggelse om noget, der særligt interesserer dem. Oplæsning om de forskellige emner suppleret af fortælling fra min side - og ofte yderligere suppleret af elevernes egen viden. Derudover gengivelse fra eleverne af de lærte stof som repetition ud fra stikordsnotater, der tages til hver time - de gives på tavlen, så man skal ikke selv kunne tage notater. Det tilstræbes, at relatere til nutiden med henblik på, at eleverne får en fornemmelse af tidsbilleder, normer og moral i de forskellige perioder. Man må tegne små tegninger i sit hæfte, som forestiller noget af det, vi taler om.

Bøger, materialer m.m.

Nic. Helms Danmarkshistorie for skole og hjem - der findes kun mit eksemplar, der benyttes som grundbog. I slutningen af året modtager eleverne et materiale, hvor det gennemgåede pensum findes i kort form. Avisartikler Dokumentarfilm Film Folkeviser

Andet

Ret til ændringer forbeholdes TWM.