Årsplan for Historie i 7. Omega

Overordnede mål for undervisningen

Målet er at bibringe eleverne en generel, kronologisk og overordnet viden om Danmarks historie indtil Reformationen i 1536. Da vi grundet Covid19 ikke nåede at få afrundet vikingetiden sidste skoleår, lægger vi ud med at få afsluttet dette emne.

Årets emner

Afrunde vikingetiden Blodgildet i Roskilde Absalon Valdemarstiden Niels Ebbesen Valdemar Atterdag Margrete den 1. Erik af Pommern Christian 1. Kong Hans Christian den 2. Det stockholmske blodbad Reformationen Grevens fejde Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsmetoder og -former

Der veksles hovedsalig mellem 3 arbejdsformer: Gruppearbejde, hvor eleverne selv skal fremstille et produkt (fremlæggelse, planche, rapport) Oplæsning, hvor eleverne skal notere ved skrift og/eller tegning, hvad de har fundet relevant - efterfølgende diskussion i plenum Arbejde i bog, hvor eleverne skal finde afgørende facts - i starten på baggrund af spørgsmål, senere ud fra egen vurdering - efterfølgende diskussion i plenum Hvis vi får tid til det i år, skal vi konstruere vores egen tidslinje

Bøger, materialer m.m.

Efter endt gennemgang opsummerer vi ved at se "Historien om Danmark" (De pågældende afsnit til hvert emne). Eleverne noterer de ting, de finder vigtigt/interessant - fordelt på "kendt viden" og "ikke-kendt viden" fra undervisningen.