Årsplan for Matematik i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Se fagbeskrivelse; https://atheneskolen.dk/media/Fagbeskrivelse_matematik.pdf

Årets emner

Tallære: Regnehierarkiet, negative tal, brøk, decimaltal, procent, mængdelære (N, Z, Q og R), bevis for reelle tal, potensregneregler/rødder. Algebra: Ligevægte, reducering, gange ind i parenteser, flere ligninger m. flere ubekendte Geometri: Omkreds, areal, rumfang, figurernes kendetegn, mønstre, Geogebra. Målestoksforhold/Enheder: Omregning mellem enheder, knap så kendte enheder. Statistik: Begreber, Diagrammer, Excel, Det amerikanske valg. Sandsynlighedsregning/Kombinatorik: Med/uden tilbagelægning, ordnet/uordnet, fakultet. Mundtlig fremstilling: Mundtlig eksamen er genindført! Særskilte emner: Baggrundsvariable Statistisk manipulation Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsmetoder og -former

Der arbejdes meget med undersøgende matematik: Eleverne skal i så høj grad som muligt selv finde frem til resultater, udlede formler, finde mønstre og se sammenhænge/spotte undtagelser. Vi har som udgangspunkt en legende tilgang til matematikken, bl.a. gennem opgaver (grublere) og øvelser, der ofte er af så abstrakt karakter, at man ikke kan gennemskue svaret ved første øjekast. Eleverne vil skulle arbejde selvstændigt, i mindre og i større grupper gennem et skoleår. Der vil være både mundtlige og skriftlige øvelser.