Årsplan for Dansk i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger som minimum fællesmål.

Årets emner

Ludvig Holberg - hans liv og værker. Kortfilmsanalyse. Romantikken i tekster og billeder - herunder billedanalyse. Fædrelandet - forløb med forskellige tekster og billeder Reklameanalyse. Romantismen og tekster, der peger frem mod "Det moderne gennembrud". Journalistiske genrer til brug for både skriftligt og mundtligt dansk - især vil reportagen være i fokus. Sprogbehandling, tegnsætning - se nedenfor. Analyse af alle slags tekster

Arbejdsmetoder og -former

Der vil i høj grad blive tale om klasseundervisning med eleverne som aktive deltagere. Der gives med mellemrum lektier for - en tekst, en film eller et billede skal forberedes til fremlæggelse for klassen. Der iværksættes sommetider - dog sjældent - små gruppearbejder, hvor eleverne i fællesskab hjælper hinanden med tekstanalyse. Hvis der er tid, kan eleverne blive bedt om individuelle små foredrag om en forfatter en genre el.lign. Eleverne forventes at deltage engageret i alle timer og være forberedt i det omfang, der er givet lektier for. Når vi igen må synge (corona), vil der blive sunget danske sange.

Bøger, materialer m.m.

Vi benytter "Kanon i Folkeskolen Bd. 1 - fra folkeviser til ca. 1870" som grundbog. Denne vil blive suppleret med tekster efter mit valg. Vi benytter materialet "Film i øjet" af Jakob Isak Nielsen og Henrik Højer, Dansklærerforeningen, 2005. Romanen "Intet" af Janne Teller Analysemodeller til forskellige genrer. Tv-optagelser, dokumentarfilm

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Teaterbesøg, hvis relevant i forhold til det givne repertoire. Museumsbesøg i relation til Romantikken/Guldalderen. Next - en hel dags arbejde med kortfilm - hvis muligt. Biografbesøg - hvis relevant i forhold til det givne repertoire.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Eksistentialisme - i samarbejde med kristendomsundervisningen

Fællesfaglige forløb

Samarbejde med undervisningen i kunst i forhold til billedanalyse.

Andet

Vedr. skriftlig dansk: Der gives en diktat (prøve i Retskrivning) og en læseprøve ca. hver måned for dygtiggørelse og træning i stavning, tegnsætning m.m. Her benyttes tidligere opgavesæt fra 9. klasses afgangsprøver. Der gives stile for i forskellige genrer - sommetider baseret på tidligere opgavesæt fra 9. klasses afgangsprøver - sommetider i en specifik genre i relation til et nys gennemgået emne. Der vil skulle skrives 8 - 10 stile på et skoleår inkl. terminsprøve-stile. Ret til ændringer forbeholdes TWM.