Årsplan for Filosofi i 7. Alfa

Overordnede mål for undervisningen

Det er målet, at eleverne videreudvikler deres evne til at reflektere: Søger viden om et emne og kan belyse det fra flere sider og igennem indsigt og fælles diskussioner finder frem til: " hvad mener jeg" - og oplever både at lytte og give plads. Det er målet at skabe et trygt reflektionsrum, hvor det er ok at eksperimentere, begå fejl, ændre holdning og undre sig. Det er ligeledes målet, at eleverne oplever, at verden ikke er sort/hvid - men opdager mere komplekse problemstillinger og bliver bedre til at argumentere - men også fremlægge og være ordstyrere.

Årets emner

Eleverne vælger individuelt og i grupper emner, som de undersøger og debatterer. H.C. Andersen Det retfærdige samfund Det gode liv Den moralsk rigtige handling Robotter/det sociale menneske Den gode diskussion Tro Viden Naturvidenskab/humaniora Kendte filosoffer gennem tiden

Arbejdsmetoder og -former

Primært er undervisningsformen dialogbaseret. Eleverne er meget på banen og skal på skift forberede et oplæg, der er til debat. Eleverne er ligeledes på skift ordstyrere. Jeg vil starte året instruerende med etikfrugtsalat og skabe korte debatter og dilemmaer - således at det er tydeligt hvilke muligheder, der kan være for at skabe debat og reflektion. Efter jul tager vi hul på "Kendte filosoffer gennem tiden", som er projektbaseret. I grupper eller makkerpar vælger eleverne en filosof at gå i dybden med. Arbejdet munder ud i en fremlæggelse for klassen.

Fællesfaglige forløb

Vi har to tværfaglige forløb: H.C. Andersen (kunst, dansk, filosofi) Reklamer (kunst, dansk, filosofi)