Årsplan for Dansk i Delfiner

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne lærer at gå i skole med alt hvad det indebærer. Eleverne lærer bogstaver og små ord og påbegynder læsning og skrivning. Eleverne lærer at danne inferens og opmærksomhed på tekster. Elever bliver opmærksomme på genrer, opbygning af skønlitteratur mm.

Årets emner

Vi arbejder med læsning både in plenum og individuelt med bøger valgt af bl.a. børnene efter sværhedsgrad og interesse - således elevernes læsefærdigheder udvikles og interessen for selv at læse bøger øges. I starten vil bøgerne have fokus på bogstavernes lyde. Når børnene er klar, trænes oplæsning med udgangspunkt i tekster fra bogsystemet ”Den første Læsning”. Der lægges vægt på at læse forskellige genrer efterhånden som børnenes læsekompetencer udvikles. Derudover udvikles børnenes tekstforståelse - og deres analytiske evner stimuleres via oplæsning og diskussion af udvalgte tekster fra 2.- 4.klasses læsebøger. Vi arbejder i starten af skoleåret med alle bogstavernes lyd og form, så alle børn er sikre i dette. Vi arbejder både skriftligt og mundtligt. Som supplement skriver børnene mandagsrapport. Her skriver børnene med børnestavning hvad de har lavet i weekenden og tegner til. De får godkendt mandagsrapporten af mig. Børnene har arbejdsmapper som de kan arbejde i og frit vælge opgaver. Desuden spiller vi stav-stikbold, skattejagt, vendespil med ord, ordbanko, historiefortællingslege og hvad vi ellers finder på af sjove og lærerige lege. Vi arbejder desuden meget med temaer som venskab, drilleri, social ansvarlighed og tryghed for alle i klassen, på skolen.

Arbejdsmetoder og -former

Hos uglerne er det vigtig, at børnene får tillid til skolen og at de føler sig trygge. Det giver næring til læring. Derfor lærer børnene at lytte til hinanden og tale en af gangen og række fingeren op når de vil sige noget. De lærer at huske at passe på deres ting, de lærer forskellige arbejdsmetoder. De arbejder individuelt, de arbejder i makkerpar og i grupper. Vi gennemgår alfabetets bogstaver – bogstavets navn og lyd. Vi skal arbejde med de små og store bogstaver. Der er ofte højtlæsning hvor der lægges op til genfortælling. Det giver øget opmærksomhed på sproget og opmærksomhed på historiers opbygning mm. Af og til tegner eleverne efter højtlæsningen. Alle bliver hørt hver dag. Undervisningsdifferentiering er i høj grad en naturlig del af tilrettelæggelsen af undervisningen som, under iagttagelse af ”fælles mål”, veksler mellem fælles klasseundervisning og individuel undervisning og opgaveløsning. Vi arbejder på forskellige måder: • Rim og remser • Rytmer • Stavelser • Ordleg • Lyd leg • Bogstaver • Fonembevidsthed • Egne materialer og bøger • Danskfaglige spil • Læsning • Mandagsrapport • Klassesamtaler • refleksionsrum • Danskhæfter

Andet

Årsplanen er lavet med forbehold for ændringer. Venlig hilsen Laura Krarup