Årsplan for Matematik i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Udover de ovenstående fælles mål, så vil vi på Atheneskolen give en særlig vinkel på følgende kompetencemål: Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed.

Årets emner

Timerne vil tilpasses elevernes behov, med skiftesvis repetition og faglig fordybelse. Vi skal arbejde med følgende emner: Multiplikation og division, uden hjælpemidler. Procentregning og omskrivning Decimaltal og brøkregning Reduction og Variable Ligninger og Koordinatsystemer Funktioner og proportionalitet Trigonometri Potenser, rødder og kvadrattal Geometri, areal og rumfang Massefylde og målestoksforhold Statistik, sandsynlighed og økonomi. Undervejs vil der løbende lægges vægt på den mundtlige matematik. Yderligere information kan findes i fagbeskrivelserne.

Arbejdsmetoder og -former

Se fagbeskrivelsen

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Efter nytår vil vi køre et flyt-hjemmefra-projekt som formentlig vil tage en del tid, men som forhåbentlig vil rigtig givtigt. Der vil være en 6-8 prøver i matematik uden hjælpemidler, samt 3-5 problemløsninger i løbet af året. Disse vil primært ligge op til karaktergivning eller forskudt af terminsprøver. Forudsat at Mundtlig Matematik udtrækkes, så vil der også afholdes prøver i Mundtlig Matematik.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Muligvis køres der noget tværfagligt med naturfag samt i samfundsfag i forbindelse med flyt-hjemmefra-projektet.