Årsplan for Nat/Tek i 7. Omega

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.

Årets emner

Mikroskopi (anvendelse og styring) Celler (Organeller, DNA, genetik) Det Periodiske System (Metaller, gasser, ædelgasser) Syrer og Baser (PH-værdier, koncentrationer, Salte) Elektronik (Kredsløb, dampmaskiner, solceller) Bæredygtighed (Bærekapacitet, vedvarende energi, grøn produktion) Vand (Ferskvand, økologi)

Arbejdsmetoder og -former

Størstedelen af arbejdet vil foregå digitalt, og det er meget vigtigt at eleverne medbringer opladte computere. Såvidt det er muligt vil undervisningen foregå i naturfagslokalet, eller udendørs med praktiske øvelser. Realistisk set vil det meste dog foregå indendørs. Hvis muligt vil spil og simuleringer også inddrages.

Ekskursioner (kan ændres løbende)

I starten af April skal vi til Raadvad Naturskole for at lave vandløbsfaunaundersøgelse.