Athenedage

Athenedage 

Hvad er Athenedage?

Athenedagene, betegner de – foreløbig to – dage om året, hvor personalet eller dele af personalet tager ud af huset for at gå på kursus eller udvide deres horisont på anden vis, OG hvor forældrene har mulighed for at bidrage til klassens trivsel og læring.

 

Hvordan planlægges det?

Ved skoleårets start melder tre – fem forældre pr. klasse sig til at påtage sig opgaven med at varetage klassen. En af disse er tovholderen.
Forældreholdet fastlægger en plan for dagens forløb, og denne plan aftales med klasselæreren senest to uger før. Klasselæreren vejleder forældrene og godkender endeligt planen.
 Det er vigtigt, at forældrene og klasselæreren drøfter, om der evt. er særlige hensyn til enkelte børn.

Tovholderen påtager sig at det koordineres, hvem der modtager børnene, og hvem der fører protokol. Eventuelle sygemeldinger meddeles modtageren af børnene fra Jeanette.

 

Hvad med SFO?

På A-dage er eftermiddags SFO’en lukket, da personalet deltager i personaleaktiviteterne.

SFO har morgenåben som sædvanlig fra 07:30 til 08:30. Forældrene kan bruge SFO som pasningsordning i den normale åbningstid. I tilfælde heraf skal forældrene selv sørge for bemanding og oprydning.

 

Selve dagens forløb

Athenedagene forløber for alle klasser fra kl. 8.30 til minimum 13.25.

Delfin – 6. klasse skal møde på skolen og slutte på skolen. 7. – 9. klasse kan møde et andet sted efter aftale.

Dagen kan blive længere, hvis man f.eks. tager på tur med en klasse. Evt. interessefag og kor er aflyst.

 

Forsikring?

Eleverne er – som det altid er tilfældet – dækket af egen forsikring.

 

Økonomi?

Der er ikke afsat økonomi til Athenedagene. Udgifter skal dækkes af klassekasse eller ved deltagerbetaling.

Bemærk, at skolen har kort til ZOO.

 

Hvad med åbning og lukning af skolen?

Kjeld og Tina sørger for at åbne skolen og lukke den igen kl. 17:00 (fredag kl 16)

 

Tjekliste

Skolen vil sørge for en tjekliste til dagen, så tovholderne husker det hele.

Skolen vil desuden sørge for koordination af brug af faglokaler osv. (Fysiklokalet kan ikke benyttes)

 

 

Før dagen

 • Dagens program præsenteres for skolen
 • Kræver det transport,  skal klassen adviseres om at medbringe rejsekort.
 • Er der særlige hensyn i klassen mht. diæt, funktionsniveau osv.?
 • Skal børnene have almindelig taske eller turrygsæk?
 • Kræver aktiviteten særlig beklædning og er dette meldt til hjemmene?
 • Er der udgifter, som skal adviseres til forældregruppen?

 

 

På dagen

 • De voksne er på skolen senest 08:15 og tovholdere får mapper med elevnavne og telefonnumre. Hvis det er aftalt at mødes andetsteds, skal tovholderne hente elevoplysningerne på skolen dagen forinden.
 • Morgennavneopråb, hvis elever mangler, kontaktes hjemmet. Hvis hjemmet ikke kan kontaktes send sms til Jeppe på 29276504
 • Frokost

 

Ved skoledagens afslutning

 • Eftermiddagsnavneopråb
 • Klasselokalet efterlades i pæn stand, stolene er sat op, vinduerne er lukkede, lyset er slukket og affald er bortskaffet.
 • Hvis køkkenet/lærerværelset har været benyttet, sørges der for, at det er ryddet.